KELOC CS nabízí řešení pro zpracování Pomocného analytického přehledu

18.7.2012

Smyslem Pomocných analytických přehledů (PAP) je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení. První předávání účetních záznamů podle příslušné vyhlášky provádí vybrané účetní jednotky ve stavu k 30. červnu 2012, a to ve lhůtě do 31. července 2012 a týká se v letošním roce:

  • organizačních složek státu,
  • obcí nad 3000 obyvatel,
  • příspěvkových organizací, jejichž aktiva přesáhla k 31.12. 2010 nebo k 30.9. 2011 výši 100 mil. Kč

Od účetního období 2013 tato povinnost zasáhne také obce nad 1 500 obyvatel a příspěvkové organizace s aktivy nad 20 milionů. Aktuální informace týkající se PAP naleznete na webových strránkách Ministerstva financí.

Změny v souvislosti se zavedením účtování o PAP jsou zcela zásadní a účetní jednotky, jichž se nová povinnost dotýká, by neměly podcenit organizační, aplikační a personální přípravu. Společnost KELOC CS ve svých ekonomických systémech KelEXPRESS a KelSQL disponuje řešením zpracování PAP, a to ve formě nových či upravených funkcionalit ekonomických modulů a specializované metodiky.