Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

 

 • centrální evidence účetních dat z ostatních modulů

 • modul lze používat i samostatně - zadávání dokladů přímo do účetního deníku

 • on-line odevzdání Přiznání k DPH finančnímu úřadu stiskem dvou tlačítek

 • jednoduché zadávání dokladů včetně možnosti automatické evidence DPH

 • více jak 200 předdefinovaných sestav lze doplňovat vlastními variantami - bez omezení

 • výkaz cash flow

 • jednoduché třídění a výběry usnadňuje zařazení dokladů do dokladových řad – sborníků

 • snadná práce přímo s hlavním účetním deníkem (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • syntetické a analytické účty v členění na tři znaky (číslice) syntetiky a jeden až pět znaků analytického členění

 • účtování a přehledy evidenčních účtů - podrobná práce s jednotlivými evidenčními účty, ke kterým patří účty podrozvahové, účty valut v cizích měnách, účty pro daňovou korekci apod.

 • možnost účtování na střediska, akce a zakázky s možností vytváření skupin středisek, akcí a zakázek

 • tisk účetního deníku, hlavní knihy, předvahy, rozvahy a výsledovky za firmu, středisko, zakázku, akci, nebo i jejich kombinace

 • přehledy účtů - výpisy pohybů na účtech, souhrnné obraty a zůstatky na účtech

 • saldokonto - párování dle párovacích symbolů, středisek, akcí, zakázek a firem, přehledy spárovaného a nespárovaného saldokonta

 • jednotlivá data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí WINDOWS včetně zasílání mailem

 • výkaz zisků a ztrát v předepsaném rozsahu plném a zjednodušeném

 • rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu

 • možnost všechny sestavy dle potřeby filtrovat, a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • možnost připravit si pomocí uživatelských sestav vlastní výkazy s libovolnými matematickými operacemi mezi výsledky z účtového rozvrhu, případně deníku včetně možnosti přepočtu výsledků do cizí měny (výkazy pro zahraničního společníka) včetně podpory plánů

 • možnost nasazení na více úrovních s předáváním agregovaných dat úrovni nadřízené (střediska – firma)

 • podklady pro výkaz DPH z prvotních dokladů, tisk formuláře Přiznání k DPH, soupisy daňových dokladů dle požadavků FÚ i dokladů podezřelých za vybrané období

 • daňová výsledovka - možnost korekce nákladů a výnosů o položky, které do této výsledovky na rozdíl od výsledovky účetní nepatří, tzv. připočitatelné a odpočitatelné položky

 • roční uzavření účetních knih automatickým vygenerováním dokladu ve 13. období

 • otevření účetních knih a automatický převod konečných stavů do počátečních stavů nového roku v 0. období

 • snadné vyhledávání dokladů pomocí různých filtrů

 • kontrola účetních dokladů s prvotními doklady, kontrola zaúčtovaných dokladů s evidencí DPH

 • podpora hospodářských účetních období

 • elektronické odevzdání Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení

 • hromadné záměny v účetním deníku (záměna účtu, středisek…)

 • kontrolní hlášení DPH

 • daňová evidence neobsahuje povinné výkazy pro vedení jednoduchého účetnictví pro neziskové organizace (Přehled o příjmech a výdajích, Přehled o majetku a závazcích)

Moduly

účetního programu KelMINI
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více