Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.
Účetnictví

 

 • centrální evidence účetních dat z ostatních modulů

 • modul lze používat i samostatně - zadávání dokladů přímo do účetního deníku

 • on-line odevzdání Přiznání k DPH finančnímu úřadu stiskem dvou tlačítek

 • jednoduché zadávání dokladů včetně možnosti automatické evidence DPH

 • více jak 200 předdefinovaných sestav lze doplňovat vlastními variantami - bez omezení

 • výkaz cash flow

 • jednoduché třídění a výběry usnadňuje zařazení dokladů do dokladových řad – sborníků

 • snadná práce přímo s hlavním účetním deníkem (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu...)

 • syntetické a analytické účty v členění na tři znaky (číslice) syntetiky a jeden až pět znaků analytického členění

 • účtování a přehledy evidenčních účtů - podrobná práce s jednotlivými evidenčními účty, ke kterým patří účty podrozvahové, účty valut v cizích měnách, účty pro daňovou korekci apod.

 • možnost účtování na střediska, akce a zakázky s možností vytváření skupin středisek, akcí a zakázek

 • tisk účetního deníku, hlavní knihy, předvahy, rozvahy a výsledovky za firmu, středisko, zakázku, akci, nebo i jejich kombinace

 • přehledy účtů - výpisy pohybů na účtech, souhrnné obraty a zůstatky na účtech

 • saldokonto - párování dle párovacích symbolů, středisek, akcí, zakázek a firem, přehledy spárovaného a nespárovaného saldokonta

 • jednotlivá data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí WINDOWS včetně zasílání mailem

 • výkaz zisků a ztrát v předepsaném rozsahu plném a zjednodušeném

 • rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu

 • možnost všechny sestavy dle potřeby filtrovat, a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele

 • možnost připravit si pomocí uživatelských sestav vlastní výkazy s libovolnými matematickými operacemi mezi výsledky z účtového rozvrhu, případně deníku včetně možnosti přepočtu výsledků do cizí měny (výkazy pro zahraničního společníka) včetně podpory plánů

 • možnost nasazení na více úrovních s předáváním agregovaných dat úrovni nadřízené (střediska – firma)

 • podklady pro výkaz DPH z prvotních dokladů, tisk formuláře Přiznání k DPH, soupisy daňových dokladů dle požadavků FÚ i dokladů podezřelých za vybrané období

 • daňová výsledovka - možnost korekce nákladů a výnosů o položky, které do této výsledovky na rozdíl od výsledovky účetní nepatří, tzv. připočitatelné a odpočitatelné položky

 • roční uzavření účetních knih automatickým vygenerováním dokladu ve 13. období

 • otevření účetních knih a automatický převod konečných stavů do počátečních stavů nového roku v 0. období

 • snadné vyhledávání dokladů pomocí různých filtrů

 • kontrola účetních dokladů s prvotními doklady, kontrola zaúčtovaných dokladů s evidencí DPH

 • podpora hospodářských účetních období

 • elektronické odevzdání Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení

 • hromadné záměny v účetním deníku (záměna účtu, středisek…)

 • kontrolní hlášení DPH

 • daňová evidence neobsahuje povinné výkazy pro vedení jednoduchého účetnictví pro neziskové organizace (Přehled o příjmech a výdajích, Přehled o majetku a závazcích)

Moduly

účetního software KelEXPRESS
Účetnictví / Daňová evidence
Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.
Faktury přijaté
Evidence došlých faktur, evidence leasingů. Více
Faktury vydané
Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur. Více
Pokladna
Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách. Více
Banka
Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky. Více
Evidence majetku
Evidence dlouhodobého a drobného majetku. Více
Mzdy a personalistika
Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy. Více
Sklady
Evidence skladových zásob, tvorba inventur. Více
Objednávky a zakázky
Evidence přijatých a vystavených objednávek Více
Cesty
Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod. Více
Kasa
Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami. Více
Servis
Reklamační servis a autoservis Více
Reklamace a opravy
Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku. Více
Půjčovna
Evidence půjčených skladových položek. Více
Docházka
Zpracování docházky Více
Doprava
Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek. Více
Výroba
Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem Více
Hotel
kompletní rezervační hotelový systém Více
Restaurace
Kompletní program pro restaurace Více
CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky Více
Manažer
Účetní a fakturační informace, tok peněz Více