Menu

Legislativní úpravy v lednové verzi našich programů (2024.01.15)

22. 1. 2024

Nová verze našich programů (2024.01.15) obsahuje mzdovou legislativu pro rok 2024, dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), pracovní volno související s akcí pro děti a mládež, nepeněžní plnění dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, příspěvek na stravování, roční zúčtování daně za rok 2023 a náhradu nákladů při práci na dálku. V evidenci majetku je doplněno odpisování vozidel kategorie M1.

Legislativa pro rok 2024

Dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

Od 1. ledna vzniká zaměstnancům na dohodu právo na dovolenou za stejných podmínek jako u zaměstnanců v pracovním poměru se zohledněním úpravy v § 77 odst. 8 ZP – pro účely výpočtu práva na dovolenou stanovuje fiktivní délku pracovní doby 20 hodin týdně. Právo na dovolenou vzniká po odpracování alespoň 80 hodin a dohoda musí v daném kalendářním roce trvat alespoň 28 dní. Nárok na dovolenou v hodinách program počítá vždy podle skutečně odpracovaných hodin (tj. nezohledňuje se předpoklad odpracovaných hodin do konce roku jako u běžných pracovních poměrů).

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

V podkladech pro výpočet mzdy je v editaci nepřítomnosti Překážky – refundace, akce pro děti nový parametr Redukce hodinového průměru, který zajistí, že hodinový průměr pro výpočet náhrady nepřevýší 1/174 průměrné mzdy (243,90 v roce 2024); viz § 203a odst. 5 ZP a sdělení MPSV 400/2023 Sb.

Nepeněžní plnění dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP

Vybraná nepeněžní plnění (např. příspěvek na kulturní nebo sportovní akce, poskytnutí rekreace, pořízení zdravotnických prostředků apod.) jsou od roku 2024 osvobozena od daně z příjmů v úhrnu pouze do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období (21 983,- v roce 2024).

Příspěvek na stravování

Zákon o daních z příjmů zavádí od roku 2024 pojem „příspěvek na stravování“ pro všechny formy poskytování stravování zaměstnancům, sjednocuje daňový režim a stanovuje jednotnou hranici pro osvobození. „Osvobození od daně na straně zaměstnance je omezeno limitem v úhrnu ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při tuzemské pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.“ V roce 2024 je příspěvek na stravování osvobozen do výše 116,20 Kč za jednu směnu. Kromě daně se odvádí také zdravotní a sociální pojištění.

Roční zúčtování daně

V nabídce Sestavy – Ostatní formuláře je nová volba Žádost o poukázání částky vyplacené na doplatku na daňovém bonusu z RZD s možností vygenerování XML souboru a načtení do EPO.

Náhrada nákladů při práci na dálku

Pro usnadnění výpočtu paušální náhrady nákladů při práci na dálku (§ 190a odst. 1 písm. b) ZP) jsme do editace příjmu přidali parametr Práce na dálku a počet hodin.

Evidence majetku – Odpisování vozidel kategorie M1

Vozidla kategorie M1 pořízená od r. 2024 se daňově odpisují podle § 30e až 30g ZDP. Pro tento účel jsme do karty majetku přidali nové pole Částka omezení výdajů dle §30e až 30g. Do pole zadejte částku (ve většině případů 2 000 000 Kč), jen pokud pořizovací cena vozidla (nebo výdaje vynaložené na vozidlo) převýší tuto částku omezení výdajů.

 

Fiza   Microsoft