Menu


Dobrý den,

v dnešním návodu se zaměříme na vzájemné započtení pohledávek a závazků s obchodními partnery. Zápočty se provádějí v modulu Banka. Vytvořené návrhy na zápočet můžete vytisknout nebo odeslat e-mailem.

Návrh na započtení pohledávek a závazků

V hlavní nabídce modulu Banka zvolte Doklady – Zápočty a jiné platby – Návrh zápočtu a stiskněte Nový. Program automaticky vyplní číslo zápočtu a datum dle aktuálního data. Partnera, se kterým provádíte zápočet pohledávek a závazků, vyberte z číselníku Odběratelů a dodavatelů. Na záložce Zápočet – rozpis vyberte faktury, které vstupují do zápočtu, pomocí tlačítek Spárování FV a Spárování FP. Tlačítka nabídnou seznam faktur, které nejsou dosud uhrazené. Vyberte faktury pro zápočet a stiskněte OK. Tlačítko Jiná pohledávka/závazek umožňuje započtení částek, které nejsou evidované ve fakturách. Kladné a záporné částky zápočtu musí být vyrovnané (viz Celkem pohledávky a Celkem závazky). Proto částku faktury, kterou nebudete započítávat celou, snižte na záložce Detail tlačítkem  a stiskněte OK. Záložka Údaje pro tisk zápočtu umožňuje zadat Text před výpisem položek a Text za výpisem položek. Standardně dodávané texty zobrazíte pomocí tlačítka . Vlastní texty si uložte pomocí tlačítka Ulož.

Stiskněte OK a návrh zápočtu se uloží ve stavu „neodesláno“. Na „odesláno“ se automaticky změní po odeslání e-mailem nebo vytištění pomocí tlačítka . U faktur v návrhu zápočtu bude nyní na záložce Platby zapnutý parametr .

Započtení pohledávek a závazků

Pokud máte návrh zápočtu obchodním partnerem odsouhlasený, můžete provést jeho započtení. V hlavní nabídce modulu Banka zvolte Doklady – Zápočty a jiné platby – Návrh zápočtu. Vyberte zápočet a stiskněte tlačítko Započíst. Vyplňte Datum zápočtu a potvrďte tlačítkem OK.

Pokud máte k zápočtům nějaké dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (hot-line).


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft