Menu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH

 • centrální evidence účetních dat z ostatních modulů
 • modul lze používat i samostatně – zadávání dokladů přímo do účetního deníku
 • on-line odevzdání Přiznání k DPH finančnímu úřadu stiskem dvou tlačítek
 • jednoduché zadávání dokladů včetně možnosti automatické evidence DPH
 • více jak 200 předdefinovaných sestav lze doplňovat vlastními variantami – bez omezení
 • výkaz cash flow
 • jednoduché třídění a výběry usnadňuje zařazení dokladů do dokladových řad – sborníků
 • snadná práce přímo s hlavním účetním deníkem (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu…)
 • syntetické a analytické účty v členění na tři znaky (číslice) syntetiky a jeden až pět znaků analytického členění
 • účtování a přehledy evidenčních účtů – podrobná práce s jednotlivými evidenčními účty, ke kterým patří účty podrozvahové, účty valut v cizích měnách, účty pro daňovou korekci apod.
 • možnost účtování na střediska, akce a zakázky s možností vytváření skupin středisek, akcí a zakázek
 • tisk účetního deníku, hlavní knihy, předvahy, rozvahy a výsledovky za firmu, středisko, zakázku, akci, nebo i jejich kombinace
 • přehledy účtů – výpisy pohybů na účtech, souhrnné obraty a zůstatky na účtech
 • saldokonto – párování dle párovacích symbolů, středisek, akcí, zakázek a firem, přehledy spárovaného a nespárovaného saldokonta
 • jednotlivá data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí WINDOWS včetně zasílání mailem
 • výkaz zisků a ztrát v předepsaném rozsahu plném a zjednodušeném
 • rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu
 • možnost všechny sestavy dle potřeby filtrovat, a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • možnost připravit si pomocí uživatelských sestav vlastní výkazy s libovolnými matematickými operacemi mezi výsledky z účtového rozvrhu, případně deníku včetně možnosti přepočtu výsledků do cizí měny (výkazy pro zahraničního společníka) včetně podpory plánů
 • možnost nasazení na více úrovních s předáváním agregovaných dat úrovni nadřízené (střediska – firma)
 • podklady pro výkaz DPH z prvotních dokladů, tisk formuláře Přiznání k DPH, soupisy daňových dokladů dle požadavků FÚ i dokladů podezřelých za vybrané období
 • daňová výsledovka – možnost korekce nákladů a výnosů o položky, které do této výsledovky na rozdíl od výsledovky účetní nepatří, tzv. připočitatelné a odpočitatelné položky
 • roční uzavření účetních knih automatickým vygenerováním dokladu ve 13. období
 • otevření účetních knih a automatický převod konečných stavů do počátečních stavů nového roku v 0. období
 • snadné vyhledávání dokladů pomocí různých filtrů
 • kontrola účetních dokladů s prvotními doklady, kontrola zaúčtovaných dokladů s evidencí DPH
 • podpora hospodářských účetních období
 • elektronické odevzdání Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení
 • hromadné záměny v účetním deníku (záměna účtu, středisek…)
 • kontrolní hlášení DPH
 • daňová evidence neobsahuje povinné výkazy pro vedení jednoduchého účetnictví pro neziskové organizace (Přehled o příjmech a výdajích, Přehled o majetku a závazcích)
 • sestavy (např. výsledovky) jsou roční / meziroční / dle akcí / středisek /zakázek / firem / činností
 • v sestavách lze prokliknout z celkových částek až na prvotní doklad s náhledem či možností editace a opravy (tzv. dril down/drill through)
 • zobrazení vazeb mezi doklady – účetní může měnit např. obsah faktury, aniž by spouštěla příslušný modul
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přehled o příjmech a výdajích OSVČ – ČSSZ
 • přehled OSVČ – ZP
 • orientační výpočet daně z příjmu
 • ocenění účetních služeb (sestava vhodná pro účetní firmy)

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft